Seheiah, Angelo 28, dei nati fra il 7 e il 12 Agosto

Leuviah, Angelo 19, dei nati fra il 22 e il 26 Giugno
Pahaliah, Angelo 20, dei nati fra il 27 Giugno e il 1° luglio